ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
57   คน
สถิติทั้งหมด
299007   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • การประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ ...
  การประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ ...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จัดประช...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จัดประช...
 • กิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง และชี้...
  กิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง และชี้...
 • การตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการ...
  การตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการ...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
 • โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งข...
  โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งข...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำ...
  โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำ...
 • โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด...
  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
  โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยท...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยท...
 • โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี ...
  โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี ...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
043-418042
นายวรวิทย์ ทับขวา
นายวรวิทย์ ทับขวา
ประธานสภา อบต.
043-418042
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ผลการพิจารณาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ลงข่าว : 14/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๖๖-๑๒ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 07/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 30
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ
ลงข่าว : 30/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 63
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)
ลงข่าว : 22/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)
ลงข่าว : 22/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 38
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๖๖-๑๒ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 22/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 41
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๖๖-๑๒ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 17/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 31
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 17/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 45
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 10/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 45
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ลงข่าว : 18/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 58
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ลงข่าว : 07/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 73
ประกาศ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 15/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 144
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
ลงข่าว : 15/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 126
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 239
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป ( 17 พ.ค. 67 ) ขก๐๐๒๓.๑/๑๓๕๓๖
ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด ( 16 พ.ค. 67 ) ขก0023.6/ว13263
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/05/2024 : จ้างเหมารถขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : จ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : ซื้อบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท ๘๑๑๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2024 : จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง เด็ก ศพด. อบต. เพ็กใหญ่ ตามโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๔ สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนายบุญเตียง จันเสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ สายจากศาลากลางบ้าน ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๔๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสมบูรณ์ สีพันธ์โคตร์-บ้านนายสำลี สุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บุญเดือนหกโนนแท่นพระ ประจำปี 2566
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมจัดหางาน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมสรรพากร
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธ.ออมสิน
 • เครือข่ายจิตอาสา