ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
111   คน
สถิติทั้งหมด
247806   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำ...
  โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำ...
 • โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด...
  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
  โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยท...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยท...
 • โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี ...
  โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี ...
 • ประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร...
  ประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร...
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประก...
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประก...
 • รับมอบสิ่งของ
  รับมอบสิ่งของ
 • การมอบบ้านที่พักอาศัย
  การมอบบ้านที่พักอาศัย
 • โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ข...
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ข...
 • โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “กิจกรร...
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “กิจกรร...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ , คณะอนุกรรมก...
  ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ , คณะอนุกรรมก...
 • ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริก...
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริก...
 • การออกเยี่ยมบ้านคนพิการ
  การออกเยี่ยมบ้านคนพิการ
 • นโยบายให้มีสถานที่เป็นเขตปลอดการสูบบุ...
  นโยบายให้มีสถานที่เป็นเขตปลอดการสูบบุ...
 • 	โครงการประชุมผู้ปกครองและอบรมเชิงปฏิ...
  โครงการประชุมผู้ปกครองและอบรมเชิงปฏิ...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
043-418042
นายวรวิทย์ ทับขวา
นายวรวิทย์ ทับขวา
ประธานสภา อบต.
043-418042
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
กาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดปฏิกูล
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)
ลงข่าว : 12/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 58
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ลงข่าว : 12/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 47
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ลงข่าว : 12/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. 166-49 สายทุ่งแค 4 บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 30/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 44
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. 166-16 สายหนองสะแบงเก่างิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม ตำบลเก่างิ้ว
ลงข่าว : 30/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 16/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๕๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนแต้ ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 16/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๕๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนหอม ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 16/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๒๐ , หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖- ๒๑ หมู่ที่ ๒ บ้านยานาง ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 16/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 67
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Cape Sean) สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๖ สายหนองสะแบงเก่างิ้ว บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม ตำบลเก่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 15/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 54
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๔๙ สายทุ่งแค ๔ บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 15/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 49
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Cape Sean) สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๖ สายหนองสะแบงเก่างิ้ว บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม ตำบลเก่างิ้ว
ลงข่าว : 13/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 66
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๔๙ สายทุ่งแค ๔ บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 13/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 58
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสะแบง
ลงข่าว : 13/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงข่าว : 30/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 63
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
26/09/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2023 : จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ (บริเวณถนนสายกลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2023 : จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณถนนสายกลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2023 : จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ (บริเวณโรงอิฐประสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2023 : ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2023 : จ้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2023 : จ้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไหล่ทาง บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2023 : จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Printer HP รุ่น Color Laser Pro MFP M ๒๘๒ nw เลขรหัสพัสดุ ๔๘๐-๖๔-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บุญเดือนหกโนนแท่นพระ ประจำปี 2566
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมจัดหางาน
 • โยธาไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น