ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
325   คน
สถิติทั้งหมด
260499   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
 • โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งข...
  โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งข...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำ...
  โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำ...
 • โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด...
  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
  โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยท...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยท...
 • โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี ...
  โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี ...
 • ประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร...
  ประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร...
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประก...
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประก...
 • รับมอบสิ่งของ
  รับมอบสิ่งของ
 • การมอบบ้านที่พักอาศัย
  การมอบบ้านที่พักอาศัย
 • โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ข...
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ข...
 • โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “กิจกรร...
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “กิจกรร...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ , คณะอนุกรรมก...
  ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ , คณะอนุกรรมก...
 • ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริก...
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริก...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
043-418042
นายวรวิทย์ ทับขวา
นายวรวิทย์ ทับขวา
ประธานสภา อบต.
043-418042
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
กาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดปฏิกูล
ประกาศ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 15/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
ลงข่าว : 15/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 30/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
ลงข่าว : 26/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 31
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
ลงข่าว : 26/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 25/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2567
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 30
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 06/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 44
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 05/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 45
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 26/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)
ลงข่าว : 12/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 118
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ลงข่าว : 12/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 107
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ลงข่าว : 12/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. 166-49 สายทุ่งแค 4 บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 30/06/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 104
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/11/2023 : ซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2023 : ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์บริการทางการแพทย์ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023 : จ้างเหมาขุดลอกปากท่อเปิดทางน้ำไหล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2023 : จ้างเหมาบริการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/10/2023 : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ 2
06/10/2023 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8
03/10/2023 : ซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมวางโครงข่ายสายสัญญาณภายในตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บุญเดือนหกโนนแท่นพระ ประจำปี 2566
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมจัดหางาน
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • ธ.ออมสิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • คลังข่าวมหาดไทย