นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
147708   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

ค้นหาจาก :
20/10/2563 : รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20/10/2563 : รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09/10/2563 : ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
09/10/2563 : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
28/08/2563 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563
10/08/2563 : ประกาศการรับทำการเก็บ ขน หรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล
04/08/2563 : ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
09/07/2563 : แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23/07/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
10/07/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
29/06/2563 : ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
01/06/2563 : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
01/06/2563 : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
07/04/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
05/02/2563 : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
05/02/2563 : ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
24/01/2563 : รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
08/01/2563 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
03/01/2563 : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
25/12/2562 : รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>