ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
87   คน
สถิติทั้งหมด
229187   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    93k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)    82k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)    101.5k
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    61k
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    64.5k
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)    82k
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1: ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)    99.5k
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    87k
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)    99k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    91k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    96k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    96k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    98k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    105k
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    92.5k
การแจ้งถมดิน    92.5k
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    121k
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    96.5k
การแจ้งขุดดิน    93k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    119.5k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33    88.5k
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔    99.5k
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    80.5k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒    84.5k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    81.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    93k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    94.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    96k
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่    77.5k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21    118k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    96k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    118.5k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    83k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    80.5k
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    79k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    82k
การรับชำระภาษีป้าย    84k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22    95k
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    91.5k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    85k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2