นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
143576   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ประกาศสอบราคา

ค้นหาจาก :
11/08/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
11/08/2563 : ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3
22/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
03/07/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32
10/07/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 8
10/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ 11
25/05/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) โอนงบประมาณราบจ่ายประจำปี 2563 16
25/05/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 13
20/05/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
18/05/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 11
23/04/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
07/01/2563 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 15
05/11/2562 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) 15
09/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ 27
07/04/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 13
12/03/2563 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
12/02/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 19
30/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 17
20/01/2563 : ใบแจ้งปริมาณและราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 40
15/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ 18
14/01/2563 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 40
08/01/2563 : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 22
08/01/2563 : ประกาศ กำหนดวัน ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสระบัว หมู่ที่ 1 15
08/01/2563 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 14
25/12/2562 : รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 12
13/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ 17
25/11/2562 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
21/11/2562 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 12
14/11/2562 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 19
12/11/2562 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18
18/10/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ประจำไตรมาสที่ 4 20
18/10/2562 : ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13
18/10/2562 : ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13
18/10/2562 : ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17
17/10/2562 : รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 14
17/10/2562 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14
27/09/2562 : ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 19
27/09/2562 : ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18
30/08/2562 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 14
05/07/2562 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14
05/07/2562 : รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 14
02/07/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ 16
22/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ 12
11/02/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ 13
22/04/2562 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) 13
01/03/2562 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
30/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
28/01/2562 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 14
24/01/2562 : ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 12
17/01/2562 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>