นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
147708   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ประกาศสอบราคา

ค้นหาจาก :
20/10/2563 : รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5
20/10/2563 : รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4
15/10/2563 : แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3
15/10/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 7
05/10/2563 : ประกาศเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 6
12/10/2563 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/2563 11
15/09/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 11
01/09/2563 : ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29
20/08/2563 : ทดสอบระบบ 42
11/08/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27
11/08/2563 : ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 43
22/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
03/07/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64
10/07/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 42
10/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ 36
25/05/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) โอนงบประมาณราบจ่ายประจำปี 2563 50
25/05/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 33
20/05/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65
18/05/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 29
23/04/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62
07/01/2563 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 38
05/11/2562 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) 24
09/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ 65
07/04/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 41
12/03/2563 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
12/02/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 43
30/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 36
20/01/2563 : ใบแจ้งปริมาณและราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 71
15/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ 38
14/01/2563 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 62
08/01/2563 : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 55
08/01/2563 : ประกาศ กำหนดวัน ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสระบัว หมู่ที่ 1 28
08/01/2563 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 29
25/12/2562 : รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 21
13/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ 45
25/11/2562 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
21/11/2562 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 40
14/11/2562 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 33
12/11/2562 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 37
18/10/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ประจำไตรมาสที่ 4 42
18/10/2562 : ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 39
18/10/2562 : ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 39
18/10/2562 : ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 37
17/10/2562 : รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 41
17/10/2562 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30
27/09/2562 : ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 42
27/09/2562 : ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 33
30/08/2562 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 26
05/07/2562 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 36
05/07/2562 : รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 39


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>