ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
87   คน
สถิติทั้งหมด
229187   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

31/05/2023 : จ้างรถขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : ซื้อบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๔๙ สายทุ่งแค ๔ บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่
30/05/2023 : โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๖ สายหนองสะแบงเก่างิ้ว บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม ตำบลเก่างิ้ว
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๒๐ , หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๒๑ หมู่ที่ ๒ บ้านยานาง ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๕๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนหอม ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๕๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนแต้ ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสะแบง สายจากบ้านนางผัน บองเพชร ถึงบ้านนายบุญเสริม ประวันตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/05/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียนรถ ๘๖-๐๖๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2023 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเพ็กใหญ่ สายคันดินลำห้วยขุมปูนฝั่งทิศเหนือ จากนานางคง ลาทอง ถึง ฝายใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2023 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเพ็กใหญ่ สายลำห้วยขุมปูน ถึง สถานที่กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต.เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2023 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็กใหญ่ สายจาก อบต. เพ็กใหญ่ ถึง นานายประมวล พรมสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2023 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเพ็กใหญ่ สายจากสี่แยกนานายวาสนา เทพมะที ถึง นานายหนู โสมกำดัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ๘๖-๓๖๕๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2023 : จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง เด็ก ศพด. อบต. เพ็กใหญ่ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2023 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>