ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
97   คน
สถิติทั้งหมด
270077   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

17/06/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านนายคะนอง สืบมา ถึงนานางดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายบุญเลิศ บุตรสา ถึงที่สวนนายถวิล ทัดกุดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๑๐ สายรอบบ้านด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโนนแท่นพระ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2024 : ประกวดราคาซื้อซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2024 : ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
20/05/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : จ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : จ้างเหมารถขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : จ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2024 : ซื้อบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท ๘๑๑๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2024 : จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง เด็ก ศพด. อบต. เพ็กใหญ่ ตามโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๔ สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนายบุญเตียง จันเสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ สายจากศาลากลางบ้าน ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๔๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสมบูรณ์ สีพันธ์โคตร์-บ้านนายสำลี สุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสนั่น ตุแก้ว ถึงบ้านนายวีรวิชญ์ เสนีย์ธำรงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.166-12 สายจากทางหลวงหมายเลข 2233 ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ 11 บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 268 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรื
17/04/2024 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.166-12 สายจากทางหลวงหมายเลข 2233 ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ 11 บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 268 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
28/03/2024 : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ บห ๕๑๕๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ 1ทั้งหมด13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>