นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
153796   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

13/05/2021 : จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/04/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2021 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2021 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2021 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2021 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2021 : จ้างเหมารถเพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๖๖-๐๔ สายทางหลวงหมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๐๔ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2020 : จ้างปรับเกรดและฝังกลบสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2020 : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2020 : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2020 : ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2020 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2020 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2020 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2020 : จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือน กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>