นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
147483   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

19/10/2020 : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ บห ๕๑๕๔ ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2020 : ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕
01/10/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 : จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 : จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง เด็ก ศพด. อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ ต.เพ็กใหญ่ เชื่อม ต.เก่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านหนองดู่ ต.ลอมคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วยขุมปูนฝั่งทิศตะวันตก บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2020 : จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ (โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและศึกษาดูงานฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2020 : จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2020 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2020 : จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2020 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/04/2020 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2020 : ซื้อวัสดุบริการทางการแพทย์ตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) หมู่ที่ ๑, ๕, ๘, ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2020 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2020 : ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2019 : ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2019 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2