ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
99   คน
สถิติทั้งหมด
270079   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน     131.54k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป     265.04k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     202.12k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    240k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    239.5k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ    238.5k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ    114k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ    240.5k
กาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดปฏิกูล    162k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    144k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ    263.89k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป    240.89k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    93k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)    82k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)    101.5k
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    61k
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    64.5k
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)    82k
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1: ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)    99.5k
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    87k
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)    99k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    91k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    96k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    96k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    98k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    105k
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    92.5k
การแจ้งถมดิน    92.5k
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    121k
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    96.5k
การแจ้งขุดดิน    93k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    119.5k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33    88.5k
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔    99.5k
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    80.5k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒    84.5k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    81.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    93k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    94.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    96k


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2