ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
229189   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย...
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ...
 • ประชาคมรับฟังความคิดเห็นความต้องการขย...
  ประชาคมรับฟังความคิดเห็นความต้องการขย...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและร...
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและร...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
 • โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและป...
  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและป...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กกใหญ่ อำเภอพ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กกใหญ่ อำเภอพ...
 • เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ...
  เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
 • โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ข...
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ข...
 • มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนท...
  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนท...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • กองทุนLTC อบต.เพ็กใหญ่ ออกเยี่ยมผู้สู...
  กองทุนLTC อบต.เพ็กใหญ่ ออกเยี่ยมผู้สู...
 • ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
  ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
 • โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพ...
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพ...
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุมหารือร่วมกับ ...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุมหารือร่วมกับ ...
 • อบต.เพ็กใหญ่ มอบเกียรติบัตรให้กับ นาย...
  อบต.เพ็กใหญ่ มอบเกียรติบัตรให้กับ นาย...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
นายวรวิทย์ ทับขวา
นายวรวิทย์ ทับขวา
ประธานสภา อบต.
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงข่าว : 30/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
ลงข่าว : 29/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐
ลงข่าว : 29/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘
ลงข่าว : 29/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒
ลงข่าว : 29/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล ด่วนที่สุด ( 31 พ.ค. 66 ) ขก 0023.3/14651
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
31/05/2023 : จ้างรถขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : ซื้อบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๔๙ สายทุ่งแค ๔ บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่
30/05/2023 : โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๖ สายหนองสะแบงเก่างิ้ว บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม ตำบลเก่างิ้ว
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๒๐ , หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๒๑ หมู่ที่ ๒ บ้านยานาง ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๕๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนหอม ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๕๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนแต้ ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสอบถามความคิดเห็น
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< เมษายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ออมสิน
 • สถ.จ.ขอนแก่น