ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
229189   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางพัฒนา

1)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ

2)  พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  ติดตั้งเครื่องหมายจราจร   สัญญาณไฟ

     ตามความจำเป็น  เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 

     และการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

3)  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าแสงสว่าง  อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ  และกล้องวงจรปิด

     ในชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคน

แนวทางพัฒนา

1)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน

     ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

2)  เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุกเพศวัย

     อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3)  ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาทักษะความสามารถการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  

4)  พัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้  ทักษะอาชีพ  มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง 

     รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

5)  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม

     ในระดับปฐมภูมิ

6)  สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสม

     และเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ

7)  สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง   ป้องกัน  การปรับตัว  และแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

     โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่  และการแพร่ระบาดในพื้นที่

8)  สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยในชุมชน

9)  พัฒนาระบบสุขาภิบาล  และรักษาความสะอาดของครอบครัวและชุมชน

10)  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

       ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

11)  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

12)  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร

13)  สร้างวินัยประชาชน  และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน  การจราจร

       และการลดอุบัติเหตุ 

14)  พัฒนาและส่งเสริมระบบอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึง

 

ยุทธศาสตร์ที่  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1)  การบริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน

2)  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน  และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

3)  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ  แหล่งน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 

     และมีประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม

4)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

5)  สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6)  ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

7)  เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     บูรณาการร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ

8)  พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  สวนสาธารณะ   และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสม

 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1)  สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น

2)  ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3)  สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

     สินค้าจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

5)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร

6)  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety)

7)  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

8)  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตสินค้าเกษตรทุกมิติ

9)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

10)  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการพัฒนาการผลิตสินค้าที่สอดคล้อง

       กับความต้องการของตลาด

11)  ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร

 

ยุทธศาสตร์ที่  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แนวทางการพัฒนา

1)  เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมที่ดีงามและเยาวชน

2)  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ

3)  อนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี

     และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4)  การส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถมีความเข้มแข็ง 

     มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถ  พึ่งพาตนเองได้

5)  พัฒนาและส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการในทุกระดับและยกระดับ

     เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้

6)  ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการต่อยอด

     จากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

7)  ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

     ตามบริบทของชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

1)  ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน

2)  พัฒนาการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม

     สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  สะดวก รวดเร็ว  โปร่งใส  มีหลากหลายช่องทาง  สามารถตรวจสอบได้

3)  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน

     และบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

4)  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น

6)  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม

     และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น

7)  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชน

     ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 เข้าชม : 702