นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
153799   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเพ็กใหญ่  มี  6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1. การพัฒนาด้านการเกษตร
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
3. การพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์
4. การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5. การสนับสนุนสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

6. การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน
2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำ ระบบกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การอนุรักษ์ฟื้นฟูความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
2. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติ

3. การลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน

4. การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

5. การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
1. การบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้
3. การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5. การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน
1. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเข้าชม : 185