นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
153798   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

“ ถนนสู่นา  ไฟฟ้าสู่ทุ่ง  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง  สังคมก้าวหน้า  เน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้นำการศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ”

 

 

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  การสาธารณสุข  การกีฬา  สวัสดิการสังคม
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต  และการตลาด
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
6. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
7. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
8. พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
10.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยเพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
 


เข้าชม : 198