ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
229189   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

ลงข่าว: 27/03/2566    20   42

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ขึ้นในวันที่  27  มีนาคม  2566  ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือนและสถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงการอพยพหนีไฟและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีเบื้องต้น รวมถึงเพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน